Formy wparcia

Formy pomocy dla chorych i opiekunów (stan na rok 2024)

W tekście występują następujące przydatne formy pomocy chorym i pojęcia, które zostaną pokrótce omówione:

Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

• Dzienny Oddział Psychogeriatryczny (rehabilitacja pamięci)

• Asystent Osoby Niepełnosprawnej

• Transport dla osób z problemami z poruszaniem

• Opieka wytchnieniowa

• Rehabilitacja domowa

• Opieka długoterminowa

• DPS, ZOL, ZPO, dom opieki

• Dzienny pobyt (opieka)

• Świadczenie wspierające

Przy wszystkich formach wsparcia, o które się występuje, wymagane jest ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. W Białymstoku organem wydającym jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Waryńskiego 32A, od godz. 7.30 tel. 85 8696383

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności

• oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia

• posiadana dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historia choroby z miejsc leczenia). Dokumentację przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności (na miejscu nie ma usług ksero)

• inne dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ – ZUS, KIZ itp.)

• dowód tożsamości do wglądu

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny – oddział, działający w Białymstoku w ramach NFZ jako oddział rehabilitacyjny / rehabilitacja pamięci w Budynku Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii przy ul. Swobodnej 38 (https://pcp.bialystok.pl/psychiatria), przeznaczony dla chorych we wczesnym stadium choroby otępiennej, w przypadku których rehabilitacja w postaci różnych form aktywności jest bardzo ważna i przynosi efekty. Turnus trwa 60 kolejnych dni roboczych (w godzinach 8-14, z posiłkiem regeneracyjnym), pacjent przechodzi kwalifikację psychologiczną. Wystarczy skierowanie od lekarza POZ (nie starsze niż 14 dni od dnia wystawienia) na oddział dzienny psychogeriatryczny kod 2704, kod rozpoznania: od F00 do F009. Kontakt: tel. 731 426 063, 85 661 02 98. Placówka oferuje też usługę transportu pacjenta (odpłatnie).

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – program realizowany w Białymstoku

Fundacja Impuls

Aby zamówić usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, należy skontaktować się z Biurem Programu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 85 745 24 08 lub osobiście (Biuro Fundacji Impuls) ul. Legionowa 28 lok. 704. Usługa polega na towarzyszeniu osobie z niepełnosprawnością wzgl. jej przemieszczaniu i nie obejmuje typowych usług pielęgnacyjnych / socjalnych, ujętych w odrębnych przepisach.

• Warunkiem realizacji usługi na rzecz pełnoletniej osoby niepełnosprawnej jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej (I i II), orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Trzeba przekazać im kopię orzeczenia

• Odpłatność za usługę wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

• Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi.

• Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie miasta Białystok.

• Usługa jest świadczona wyłącznie dla mieszkańców miasta Białystok.

Stowarzyszenie My dla Innych

siedziba i biuro Stowarzyszenia: ul. Morelowa 23, 15-802 Białystok, tel. 739 211 235

Transport dla osób z niepełnosprawnością

Osoba z orzeczeniem może liczyć na transport miejski do lekarza , na rehabilitację itp. Kierowca nie zwozi, sprowadza ze schodów. Podjeżdża pod budynek i czeka. Busy mają windy do wprowadzania pacjenta, wózka z poziomu terenu. Z usług tych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, a szczególnie osoby poruszające się na wózkach lub z dysfunkcją kończyn dolnych. Usługi są świadczone we wszystkie dni tygodnia oraz niedzielę i święta, o ile jest taka możliwość i potrzeba. Komunikacja mikrobusowa funkcjonuje od 6:00 do 22:00. Przewóz można zamówić telefonicznie, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Białystok ul. Składowa 11). Zamówienia są przyjmowane w godzinach 7:00 – 15:00 (w poniedziałki do 16:00). Zgłoszenia telefoniczne w dni robocze od 6:00 do 15:30 pod numerem 85 744 34 04 lub 85 869 69 85. Zgłoszenia elektroniczne przez stronę internetową www.mikrobusy.bialystok.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi przewozu osób niepełnosprawnych mogą być świadczone również poza wyznaczonymi godzinami. Warunkiem jest złożenie zamówienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, a jeśli jest to dzień wolny od pracy – w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym. Trzeba dostarczyć kopię orzeczenia. Szczegóły na stronie internetowej www.mikrobusy.bialystok.pl

Opieka wytchnieniowa

 w roku 2024 w Białymstoku jest realizowana w dwóch formach:

• w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (240 godzin rocznie)

• w formie opieki całodobowej (2 tygodnie), w miejscu, które otrzymało pozytywną opinię gminy, plus poradnictwo psychologiczne, wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki (20 godzin)

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/opieka-wytchnieniowa/bialystok

Załatwianie spraw związanych z opieką wytchnieniową obsługuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod adresem ul. Malmeda 8 w Białymstoku lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, tel. +48857321772. Usługa jest realizowana przez podmioty/placówki zaakceptowane przez gminę. W danym roku kalendarzowym wnioski są realizowane do wyczerpania środków.

Dodatkowo placówki

Aktywni ul.Hetmańska, tel. 502484316 odpłatność dzienna za posiłki – dla osób chodzących i leżących. Dokumenty wypełnia się na miejscu.

Hospicjum ul.Sobieskiego 1, tel. 85 7417252

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja w domu przysługuje też pacjentom, cierpiącym z powodu schorzeń przewlekłych, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnie I grupy inwalidzkiej lub orzeczenia z ZUSu o niezdolności do samodzielnej egzystencji). Rehabilitacja na NFZ w warunkach domowych może być realizowana w formie maksymalnie 5 zabiegów dziennie i trwać nie więcej niż 80 dni w roku. Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza POZ lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Ważne jest, aby lekarz wpisał jako chorobę wiodąca chorobę Alzheimera.

Ośrodki prowadzące:

ul. Wojskowa 4 (siedziba Tychy) Tel 661 907 800

ul. Mieszka I 8c/207

ul. Wiejska 81 tel 674 90 00

ul. Choroszczańska 24

ul. Antoniukowska 11

ul. Warszawska 79

Opieka długoterminowa (pielęgniarska opieka długoterminowa domowa) to wg definicji Ministerstwa Zdrowia długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia farmakologicznego i postępowania dietetycznego w domu chorego. Pielęgniarską opieką długoterminową może być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. W ramach takiej opieki pielęgniarka leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, pomaga rodzinnym opiekunom chorego, ucząc ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności jak mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków czy karmienie.

Załatwianie w Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok tel. +48800190590

1. Centrum Medyczne “Betamed” na ulicy Stanisława Bukowskiego 1/2 w Białymstoku, tel. 7416050 , 519114259, bialystok@betamed.pl

2. NZOZ - Multi-Medica- Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ulicy Świętokrzyskiej 5a

3. NZOZ “Pigułka” Cilulko, Szpakowska na ulicy Słonimskiej 15/1/32 usługi pielęgniarskie, leczenie ran przewlekłych, usługi opiekuńcze, tel. 793291849, 662251902 kontakt@pilegniarkibialystok.pl

4. NZOZ Omni-Med na ulicy Mieszka I 8c/207

5. Przychodnia Rodzinna “Fidos” B. Saczko i Wspólnicy na ulicy Baranowickiej 203/18

Więcej informacji na stronie https//opiekaseniora.pl

DPS, czyli dom pomocy społecznej to placówka opiekuńcza dla osób, które wymagają stacjonarnej opieki specjalistycznej. Domy opieki społecznej zapewniają całodobowo zakwaterowanie, pomoc medyczną i opiekę wyspecjalizowanego personelu. W Polsce DPS może być prowadzony przez samorządy terytorialne, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, i od tego też zależą zasady odpłatności. Pobyt w DPS-ie prowadzonym przez gminę wymaga uzyskania stosownego skierowania, które jest wydawane przez organ gminny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Stosowne postępowanie administracyjne jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie wniosku. Wniosek o skierowanie do DPS-u należy więc złożyć we właściwym, czyli w znajdującym się w miejscu zameldowania pacjenta, ośrodku pomocy społecznej. Wniosek nie musi być złożony osobiście przez osobę zainteresowaną – prawo dopuszcza udział pośrednika w postępowaniu o wydanie skierowania. Wniosek może złożyć również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważne jest jedynie, aby znalazła się na nim zgoda zainteresowanego na umieszczenie w DPS (o ile nie jest on ubezwłasnowolniony). Kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie postanowień Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej zapozna się z dokumentami, potwierdzającymi sytuację życiową pacjenta, oraz przeprowadzi wywiad środowiskowy. Celem takiego wywiadu jest stwierdzenie braku możliwości zapewnienia wnioskodawcy właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Niezbędne jest też stosowne zaświadczenie lekarskie, aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego oraz zaświadczenie o wysokości dochodów. Opłata za pobyt w DPS obejmuje 70% dochodów mieszkańca oraz ustalone kwoty dopłat od osób, na których ciąży tzw. obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni). Szczegółowe zasady odpłatności ustalane są przez gminę.

Dom Pomocy Społecznej Białystok, ul. Baranowicka 203, tel. 85 743 33 67

Dom Pomocy Społecznej Białystok, ul. Świerkowa 9, tel. 85 742 22 73

Dom Pomocy Społecznej Choroszcz, ul. Niepodległości 4, tel. 85 713 14 41

Więcej na https://domyopieki.pl/prezentacje/podlaskie/

Jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona posiada opiekuna prawnego, wcześniej należy uzyskać zgodę Sądu rejonowego, który wydał decyzję temu opiekunowi.

ZOL – zakład opiekuńczo-leczniczy, ZPO – zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

ZOL i ZPO zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Takie ośrodki sprawują opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmują opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel. Pobyt jest odpłatny w wysokości 70% dochodów mieszkańca. Wymagane dokumenty: skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ocena stanu zdrowia w skali Barthel – od 0 do 40 punktów, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta, np. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, zgoda pacjenta.

Dom opieki

Zazwyczaj tą nazwą określa się całodobowe placówki prywatne, w których obowiązuje pełna odpłatność za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem

Dom Opieki „Złota Jesień” (Czarna Białostocka)

Wólka Ratowiecka 42, tel. 857109162, 885615615

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek” (Białystok) ul. Marcina 11, Zaścianki, tel. 512753218

Dom Opieki Szpakowo (Białystok) Szpakowo 4,

Dom Seniora „Forest” (Sobolewo) – pobyty krótko- i długoterminowe ul. Borsucza 12, Sobolewo, tel. 602373499, 664515645

Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów (Białystok) ul. Kujawska 24

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia ss. Franciszkanek od Cierpiących (Białystok) ul. Proletariacka 8, tel. 856524097

Dom Opieki w Turośni Kościelnej, tel. 515264041

Więcej na https://domyopieki.pl/prezentacje/podlaskie/

Pobyt dzienny

Dzienne domy pomocy społecznej to ośrodki wsparcia, oferujące zazwyczaj dzienną formę pomocy, w ramach której świadczone są różne usługi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy, w tym usługi żywieniowe.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowogródzka 5/1, Białystok, tel. 85 675 03 87

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Narewska 5, Białystok, tel. 85 652 08 41

Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, Białystok, tel. 85 743 33 67 

realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera, nie zamieszkujących w tej placówce.

Więcej na: https://podlaskisenior.pl/dzienne-wsparcie-seniorow/

Świadczenie wspierające

Od1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

1 KROK -Wymagana jest decyzja, ustalająca poziom potrzeby wsparcia, wydana przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ul. Branickiego 17 B (II piętro), 15-085 Białystok.

2 KROK - Po otrzymaniu ww decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, wniosek o świadczenie wspierające składa się w ZUS, , ale nie trzeba jej załączać. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS samodzielnie pozyska z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Świadczenie wspierające jest dodatkowym świadczeniem finansowym dla osoby z niepełnosprawnością, niezależnym od dochodów.  

Co przysługuje osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

• wizyta u lekarza POZ oraz specjalistów bez kolejki w ciągu 7 dni roboczych, bez skierowania od lekarza POZ

• rehabilitacja domowa na NFZ – 80 dni w roku. Skierowanie wystawia lekarz POZ

• udział w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jeśli taki program w danej miejscowości jest realizowany

• dofinansowanie z PFRON, obejmujące: turnus rehabilitacyjny, pieluchy, materac przeciwodleżynowy, chodzik, balkonik, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), usuwanie barier w komunikowaniu (np. zakup laptopa). Dofinansowanie zależy od dochodu na członka rodziny. Im niższy dochód, tym większe dofinansowanie. Nie ma limitu na pampersy. Lekarz POZ może wypisać w zleceniu dowolną ich liczbę, np. 150, 200 czy 250 sztuk. Sztuką jest pampers, pieluchomajtki, wkładki anatomiczne, podkłady. Lekarz w zleceniu powinien wpisać kod 47ZN

• jeśli wynik w skali Barthel (ustalany przez lekarza POZ i pielęgniarkę środowiskową) nie przekroczy 40 pkt., przysługuje długoterminowa opieka pielęgniarki, która przychodzi do domu kilka razy w tygodniu. Czas oczekiwania: od kilku tygodni do kilku miesięcy.

• wózek inwalidzki ze stopów lekkich w 100% refundowany przez NFZ. Zniesiony został limit czasu użytkowania.

• odliczenie w rozliczeniu rocznym PIT wydatków na te leki, które wynikają z niepełnosprawności; można odliczyć kwotę powyżej 100 zł z faktury imiennej, faktycznie poniesiony koszt pampersów, materaca przeciwodleżynowego, turnusu rehabilitacyjnego, itd.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, Dz.U. 2018 poz. 932